Privacy statement Goudsmit Magnetics Groep B.V.

Dit is het Privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goudsmit Magnetic Groep B.V., statutair gevestigd te Waalre en kantoorhoudende te 5582 HA, Waalre aan de Petunialaan 19, houder van de website: www.goudsmitmagnets.com

Goudsmit Magnetics Groep B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en dienstverlenende activiteiten.

 

Goudsmit Magnetics Groep B.V. hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Goudsmit Magnetics Groep B.V. houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van Goudsmit Magnetics Groep B.V., wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement.


Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Goudsmit Magnetics Groep B.V., raakt Goudsmit Magnetics Groep B.V. bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

 

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt Goudsmit Magnetics Groep B.V. (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens.

Goudsmit Magnetics Groep B.V. verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de persoonlijke omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie.

 

Daarnaast gebruikt Goudsmit Magnetics Groep B.V. de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht Goudsmit Magnetics Groep B.V. rekening te houden met uw voorkeuren.

 

Afmelden
Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van Goudsmit Magnetics Groep B.V. wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar Goudsmit Magnetics Groep B.V., Postbus 18 / 5580 AA Waalre, dan wel een e-mailbericht aan info@goudsmitmagnets.com.

 

Goudsmit Magnetics Groep B.V. verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen ten behoeve van haar eigen dienstverlening aan een tweetal partners; te weten een partner die haar behulpzaam is bij het e-mailen van klanten en een partij die (bij bestellingen boven een bepaalde waarde) kredietwaardigheidsscans uitvoert.

 

Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die Goudsmit Magnetics Groep B.V. (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 


Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Goudsmit Magnetics Groep B.V. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@goudsmitmagnets.com) als op het fysieke adres van Goudsmit Magnetics Groep B.V. worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Goudsmit Magnetics Groep B.V. in behandeling genomen.

 

 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

 

Beveiliging
Goudsmit Magnetics Groep B.V. spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Goudsmit Magnetics Groep B.V. en een firewall op haar server.

 

 

Aansprakelijkheid
Goudsmit Magnetics Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan. 

 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien Goudsmit Magnetics Groep B.V. een overeenkomst sluit met een natuurlijke persoon, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf ("de consument").

 

 

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van Goudsmit Magnetics Groep B.V. kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Goudsmit Magnetics Groep B.V. geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. Goudsmit Magnetics Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

 

 

Wijzigingen
Goudsmit Magnetics Groep B.V. behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Goudsmit Magnetics Groep B.V. op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacybeleid van Goudsmit Magnetics Groep B.V., dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@goudsmitmagnets.com of Goudsmit Magnetics Groep B.V., Postbus 18 / 5580 AA Waalre.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 19 oktober 2016.

 

Cookies

Alles wat u wilt weten over onze cookies