Probíhá filtrování...

Recyklace - Popel / struska

Co je struska ze spalování?

Struska ze spalování je produkt procesu přeměny odpadu na energii (WtE), při kterém je komunální odpad spalován za účelem vytváření energie/elektřiny, např. pro domácnosti. Jde o šedou hmotu podobnou cementu s hrubou strukturou.

Proces

Spalování komunálního odpadu probíhá ve spalovnách s pohyblivými rošty nebo pecích s fluidním spalováním a následně je zbytek ochlazen ve vodní lázni. Výsledným produktem je strusková hmota nazývaná IBA (spodní popel ze spalování). Ta se skládá zejména ze dvou částí: kovu a minerálů. Struska ze spalování je obvykle nejprve utlumena (zrání) a následně upgradována v zařízení zvaném SCF (pec na čištění strusky). Kovová frakce se skládá z železných i neželezných kovů. Je důležité recyklovat co nejvíce kovu, aby se zajistilo, že minerální frakce bude co nejčistší pro potenciální budoucí použití jako stavební materiál.  
Společnost Goudsmit nabízí ucelenou řadu výrobků, pomocí kterých lze optimálně recyklovat tyto cenné kovy, a vyvinula speciální podavač pásového dopravníku, který zvyšuje výtěžek separátorů neželezných kovů vířivými proudy.

Zpracování strusky ze spalování pomocí eddy current separátorů neželezných kovů

Společnost Goudsmit má např. (38HI) vysokofrekvenční eddy current separátor, který je vhodný pro separaci dokonce těch nejjemnějších kovových částic z frakcí strusky. Prostřednictvím různých testů z reálného prostředí společnost Goudsmit stanovila, že technologie 38HI funguje nejlépe v oblasti zpracování strusky. Je to z důvodu extrémně vysoké magnetické síly a rychlosti otáčení. Zvláště když dojde na separaci těžkých kovů, jako je měď a mosaz, dosahujeme výrazně vyšší vydatnosti separace než jiné systémy. Aktuálně existuje několik možností výroby nových surovin z minerálů. Mezi ně patří granuláty vhodné pro použití ve stavebnictví a vodním stavitelství a betonářském průmyslu a odvětví výroby asfaltu a v budoucnu také suroviny bezpečné pro použití v plnohodnotných stavebních produktech.

Produkt

Struska ze spalování, také známá jako spodní popel, obsahuje v průměru: 8-12 % železných kovů, 3-5 % neželezných kovů a ±80-85 % minerálů. Železné kovy se snadno oddělují prostřednictvím magnetických metod, např. závěsných a bubnových separátorů. Tyto relativně čisté železné frakce mohou být následně poskytnuty přímo zpět do průmyslu výroby kovů (tavírny železa / výrobci železa / vysoké pece) jako sekundární suroviny. Neželezné kovy jsou separovány jako směs kovů technologií eddy current (vířivého proudu). Tato směs kovů obsahuje hliník, měď, zinek, mosaz, nerezovou ocel, olovo, nikl, zlato, stříbro, paladium, platinu, hořčík a titan. Níže uvedená tabulka ukazuje relativní propustnost těchto neželezných kovů. Tato hodnota poskytuje informaci o náchylnosti materiálu k separaci na základě principu eddy current (vířivého proudu). Tlumení strusky má za následek její zrání. To vede k nepříznivým chemickým reakcím s částicemi hliníku. Erodují a následně se obtížněji separují. Tlumení eliminuje většinu vlhkosti ve strusce. V průměru bude procento vlhkosti mezi 10 a 20 %. Čím sušší bude materiál, tím snáze půjde kovy separovat. Čím jemnější frakce budou, tím obtížněji půjde separovat neželezné kovy. U jemných frakcí se často za sebou kaskádově umístí několik eddy current separátorů za účelem dosažení optimální vydatnosti separace. První stroj například odstraní zejména velké kovy a hliník (LNF, lehké neželezné kovy). Druhý eddy current separátor se zaměřuje na těžké kovy (HNF, těžké neželezné kovy), včetně měděných částic a drátů.

Příklad/vzorek frakce 0-16 mm spodního popela

Minerály obsahují kameny, keramiku, sklo a strusku. Tyto granuláty, uváděné v Nizozemsku podle holandského názvosloví jako IBC (materiál, který může být používán pouze tehdy, pokud jsou přijata opatření na jeho izolaci, řízení a sledování) a AEC (produkt provozů přeměny odpadu na energii), mohou být používány jako stavební materiál např. pro: hráze, stěny zvukové bariéry a výstavbu silnic. Vládní úřady rozhodly, že v budoucnu musí být tyto minerální frakce vhodné pro použití jako normální stavební materiály (tj. nebudou podléhat regulačním požadavkům na přijetí opatření k jejich izolaci, řízení a sledování). Mezi takové použití by patřilo použití jako betonové tvárnice, dlažební kostky a cihly.

Materiál

Elektrická vodivost

Hustota

Vodivost/Hustota

 

Σ = [1/Ω ⋅ m]

ρ = [kg/m3]

Σ/ρ = [m2/kg ⋅Ω]

 

x106

 

x103

Nezmagnetizovatelné kovy

 

 

 

Hliník

37,0

2 700

13,7

Hořčík

21,7

1740

12,5

Měď

59,9

8960

6,7

Stříbro

62,1

10500

5,9

Zinek

16,9

7140

2,4

Zlato

41,7

19320

2,2

Mosaz

15,2

8500

1,8

Kadmium

13,3

8650

1,54

Cín

8,7

7300

1,2

Chrom

7,7

7190

1,07

Bronz

7,1

8900

0,80

Pájka 50-50

6,7

9000

0,74

Titan

2,3

4510

0,52

Platina

9,4

21450

0,44

Olovo

4,8

11360

0,42

Nerezová ocel

1,4

7800

0,18

Zmagnetizovatelné kovy

 

 

 

Kobalt

17,2

8850

1,95

Nikl

14,3

8890

1,61

Ocel

5,6

7800

0,71

Nezmagnetizovatelné kovy

 

 

 

Uhlík

0,00

3500

0,00

Sklo

0,00

2600

0,00

PVC

0,00

1300

0,00

 

 

 

 

Udržitelnost

Green Deal

Programy Green Deal jsou cesty k udržitelné ekonomice. Hlavními cíli jsou snížení emisí CO2, podpora obnovitelné energie a snížení spotřeby energie. Opětovné použití stále vzácnějších a stále dražších fosilních paliv je také prioritou. Pro spodní popel to znamená zejména zlepšení kvality opětovného zpracování. Zvláště to znamená:

Logo Green Deal
 • maximální separace železných a neželezných kovů;
 • snížení výluhu k dosažení udržitelnosti pro použití jako stavební plnivo;
 • snížení neminerálních frakcí se záměrem použití jako plnivo (do betonu, asfaltu a jiných produktů) nebo výroby imobilizovaného odpadu, který splňuje požadavky na tvarovaný stavební materiál.

V tomto programu Green Deal bylo schváleno, že v roce 2017 polovina a v roce 2020 všechen zpracovaný spodní popel musí být použitelný jako normální stavební materiál (tj. nebude podléhat požadavkům na přijetí opatření k jeho izolaci, řízení a sledování). Kromě toho musí být minimum kovů (75 % z frakcí > 6 mm) recyklováno a může zůstat méně než 15 % zbytkového materiálu. Účastníci trhu se za tímto účelem urputně snaží využívat aktuální a budoucí metody. Společnost Goudsmit také vyvíjí své stroje pro optimální výkon v těchto procesech zpracování.

Udržitelná ekonomika

Udržitelná ekonomika je ekonomika, která roste s ohledem na lidi, prostředí a společnost. Toto rostoucí povědomí je důležitou součástí způsobu života na západě, který chceme a měli bychom v budoucnu prosazovat. Tím, že budeme klást životní prostředí na první místo před lidi a zisk dosáhneme ideálního přechodu do budoucnosti západního světa.

Kruhová ekonomika

Kruhová ekonomika je ekonomický systém, který má za cíl maximalizovat opětovné používání produktů a surovin a minimalizovat ničení hodnot. To je v kontrastu s aktuálním 'jednorázovým' systémem, ve kterém jsou suroviny vraceny do produktů, které jsou na konci jejich doby použitelnosti zničeny.

Urban Mining

Urban Mining (Městská těžba) je získávání cenných materiálů, které skončily v komunálním odpadu. Kovy jsou jeho nejdůležitější součástí. V zásadě jde o recyklaci kovů, ale název Urban Mining vytváří nové povědomí. „'Těžba'“ těchto kovů jako cenných sekundárních produktů je důležitou vizí do budoucna, protože aktuálně končí v odpadu příliš mnoho kovů. Jedním příkladem takové iniciativy je sběr a zpracování mnoha starých mobilních telefonů, které jsou stále poschovávané v našich domovech. Jsou plné cenných kovů a dalších materiálů, které jinak jednoduše zmizí.

Podobné toky produktů:

 • spodní popel (IBA)
 • strusky ze spalování komunálního odpadu
 • hliník ze strusky ze spalování
 • měď ze strusky ze spalování
 • kal bohatý na kovy
 • ocel ze strusky ze spalování
 • nerezová ocel ze strusky ze spalování
 • kovy ze strusky ze spalování
Nezpracovaný hliník ze strusky ze spalování

Produkty

Feritové závěsné separátory

Vhodné pro tenké až silné vrstvy a nevyžadují ovládací skříň. Velmi spolehlivé a dostupné v mnoha šířkách pásu. Příčná nebo podélná instalace nad dopravníkový pás.

Více informací

Neodymové závěsné separátory

Vhodné pro jemné frakce v tenkých vrstvách; také separují slabě magnetické částice. Není vyžadována žádná ovládací skříň. Příčná nebo podélná instalace nad dopravníkový pás. Také pro mobilní použití.

Více informací

Elektromagnetické závěsné separátory

Elektromagnetické závěsné separátory mají hluboko pronikající magnetické pole a jsou tedy vhodné pro velmi silné vrstvy. Je vyžadována ovládací skříň. Instalace příčně k dopravníkovému pásu nebo podélně s ním.

Více informací

Magnetické válce k instalaci do stávajícího zařízení

Magnetické válce zachycují feromagnetické a slabě magnetické částice a automaticky je odnášejí. Vhodné například k instalaci do stávajících systémů s pásovým dopravníkem, hromadné překládce nebo pro recyklační průmysl.

Více informací

EddyXpert - Eddy current separátor neželezných kovů

Všestranný; odolný eddy current separátor neželezných kovů. Mnoho možných kombinací pro požadované aplikace.

Více informací

EddyFines - Eddy current separátor neželezných kovů

Pokročilý, odolný eddy current separátor neželezných kovů. K separaci nejmenších neželezných částic.

Více informací

Bubnové separátory pro recyklaci

K separaci magnetických a slabě magnetických železných částic z toku materiálu.

Více informací

Permanentní bubnové separátory na šrot

Použití: recyklace šrotu. Vysokokapacitní a hluboko pronikající magnetické pole. K separaci velmi velkých a ostrých železných částic.

Více informací

Elektrické bubnové separátory na šrot

Použití: recyklace šrotu. Vysokokapacitní a velmi hluboko pronikající magnetické pole. K separaci velmi velkých a ostrých železných částic.

Více informací