Рециклирање

<p><strong>Рециклирање</strong>&nbsp;(<strong>преработка на отпад</strong>&nbsp;или добивање на&nbsp;<strong>второсуровини</strong>) е преработка на користените материјали за добивање нови производи.Со овој процес се спречува губењето на материјали,намалувањето на потрошувачката на нови суровини,се намалува користењето на енергијата,се намалува загадувањето во воздухот и во водата.Се рециклираат многу видови на стакло,хартија,метал,пластика,текстил и електроника.Речиси половина од отпадот што го создаваме може да се рециклира.Знакот за рециклирање има три стрелки кои ги означуваат трите фази:собирање,преработка и повторна употреба.</p>

<p>Рециклирањето е трета компонента од таканаречената хиерархија на отпад која гласи " Намали, Искористи повторно, рециклирај"<a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5#cite_note-1">[1]</a>. Рециклирањето цели кон подобрување на животната средина со намалување на користењето на нови суровини и создавање на "циркуларна економија"<a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5#cite_note-2">[2]</a>, во која на отпадот не се гледа како на финален производ туку како ресурс за создавање на нови производи.</p>

<p>Многу типови на стакло, хартија, картонски амбалажи, метали, пластика, гуми, текстил и електроника важат за материјали кои можат да се рециклираат. Компостирањето и другите употреби на биоразградливиот отпад, како што е храната или отпадот од градини, исто така се смета за рециклирање.</p>

  • 60 лет опыта
  • Собственный испытательный центр
  • Индивидуальный подход
  • комбинированный возможно разделение черных и цветных металлов
  • Качетсво и надежность