Certifikace a členství

Přehled certifikátů a členství společnosti Goudsmit Magnetics.
To dokládá, že jsme důvěryhodným dodavatelem magnetů.


ISO 9001

Celosvětově uznávaný certifikát NEN-EN-ISO 9001, jehož je společnost Goudsmit držitelem, garantuje kontrolu kvality. Tento certifikát vám poskytuje jistotu, že námi vyráběné magnetické výrobky splňují vaše požadavky. Dosahujeme toho kontinuálním sledováním a zlepšováním našich procesů.

Dodávky spolehlivých výrobků, které splňují požadavky zákazníků. Jste středem naší pozornosti a transparentního přístupu.

 

To znamená:

 • zapracování vašich specifikací do konkrétního výrobku,
 • spolupráci s důvěryhodnými dodavateli.

 

Zde si můžete stáhnout náš certifikát ISO 9001 (EN).

ISO 9001 Quality assurance | Goudsmit Magnetics

IATF 16949

Certifikát automobilové kvality IATF 16949, jehož je společnost Goudsmit Magnetic Supplies držitelem, spolu s pokročilým měřicím zařízením je pro vás zárukou, že každý aspekt našich magnetů splňuje požadavky na bezpečnost a kvalitu.

Magnety používané v technicky vysoce vyspělých systémech vyžadují použití nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Proto je důležité, aby se dodavatelé neustále zaměřovali na standardy a požadavky související s technologickým pokrokem.

 

Norma IATF 16949 byla vytvořena mezinárodní automobilovou organizací International Automotive Task Force (IATF) ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). IATF sdružuje mezinárodní skupinu hlavních výrobců motorových vozidel.

Ti společně stanovují požadavky na kvalitu konstrukce, vývoje, výroby, montáže a servisu výrobků souvisejících s automobilovým průmyslem – úroveň 1.

 

Zde si můžete stáhnout náš akreditovaný certifikát IATF.

 

ISO/TS 16949 certification | Goudsmit Magnetics

ISO14001

Společnost Goudsmit Magnetics dodržuje odpovídající zásady ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními normami a řídí, snižuje nebo eliminuje ekologická rizika. Dosažením certifikace ISO14001 prokazujeme, že splňujeme všechny požadavky této normy.

Zde je k dispozici naše akreditovaná certifikace ISO14001.

 

Společně přispíváme k tvorbě lepšího životního prostředí. Proto také klademe nároky na naše dodavatele. Produkty, které vyrábíme a dodáváme, musí splňovat podmínky udržitelnosti.

Snažíme se zvyšovat účinnost ochrany prostředí a zároveň tak neustále splňovat normu ISO14001. To platí pro všechny aspekty společnosti, jako jsou produkty, interní procesy, dodavatelé a výkonnost.

 

Přijali jsme například následující opatření, abychom vylepšili životní prostředí:

 • veškeré osvětlení je LED;
 • úprava odsávání tak, aby se zabránilo znečišťování ovzduší;
 • používání a recyklace obalů, které jsou pro životní prostředí lepší;
 • lepší nakládání s odpady a jejich separace;
 • snížení emisí CO2: v našem vozovém parku používáme elektromobily;
 • snižování emisí CO2: v co největší míře cestujeme vlakem nebo autem, nikoli letadlem;
 • naši dodavatelé jsou posuzováni a přehodnocováni podle norem ISO14001.

Certifikát ATEX, IECEx

Společnost Goudsmit dodává magnety a magnetické systémy s certifikáty ATEX a IECEx.

Magnetické systémy jsou často umístěny v prostorech s nebezpečím výbuchu prachu. To samozřejmě také znamená, že vlastní magnetický systém nesmí být zdrojem vznícení.
 

Práce ve výbušném prostředí proto vyžaduje dodržování přísných zásad a opatření. Nejedná se pouze o vybavení a produkty, které musí splňovat podmínky. Také zaměstnanci musí být obeznámeni s bezpečností práce v zónách s nebezpečím výbuchu.
 

ATEX a IECEx jsou certifikáty kvality pro výrobce a uživatele zařízení. Mějte přehled o tom, jak nebezpečné situace vznikají a předcházejte jim prováděním kontrol, zda výrobky, zařízení, pracovní prostředí a zaměstnanci splňují stanovené požadavky.

 

Jsme odborníky na elektrotechnickou ochranu před explozí. Naše magnetické systémy mají certifikát ATEX.

 

Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality.

Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem certifikátu IECEx.

 

Mechanické jiskry a výbuchy prachu.
Detekce a odstraňování kovových nečistot zabraňuje vzniku mechanického jiskření, které by mohlo zapříčinit výbuch prachu. To umožňují naše magnetické separátory pro sypké zboží.

 

ATEX certificate | Goudsmit Magnetics

Certifikát svařování HDN/PED

Společnost Goudsmit je členem HDN, stejně jako někteří naši dodavatelé a významní zákazníci v potravinářském průmyslu.

HDN je zkratkou pro „Hygienic Design Network“ a jedná se o síť spolupracujících partnerských společností v potravinářském průmyslu, od dodavatelů komponentů a systémových integrátorů až po výrobce potravin.

 

Cílem HDN je zabránit problémům při výrobě potravinářských výrobků na konci výrobního cyklu. Toho lze dosáhnout pouze, když je zahrnut celý dodavatelský řetězec.

 

Metoda HDN nabízí jednotnou interpretaci standardů a požadavků s praktickým přístupem k dodržování předpisů. Kvalita je zaručena díky certifikačnímu systému pro konstruktéry, techniky, svářeče i kontrolory.


Naši hygieničtí svářeči jsou certifikováni podle standardů HDN/PED. Za účelem splnění požadavků certifikace musí svářeči projít teoretickými a praktickými zkouškami, přičemž všechny svary jsou kontrolovány rentgenovými zkouškami v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení (PED). S certifikací HDN mají povolení ke svařování hygienických a tlakových systémů.

 

Více informací naleznete na webových stránkách HDN.

HDN certification | Goudsmit Magnetics

Dodržování nařízení REACH a RoHs

Společnost Goudsmit Magnetics dodává do celého světa magnety, sestavy magnetů a magnetické systémy v souladu s nařízeními RoHs a REACH.

REACH (ES) č. 1907/2006

Nařízení EU o chemických látkách REACH (ES) č. 1907/2007. REACH je nařízení EU týkající se registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek pro účely řízení rizik.

 

Směrnice RoHs-3, 2011/65/EU – (EU)2015/863​​​

Směrnice EU o omezení nebezpečných látek RoHs (ES) č. 2011/65/EU. RoHs (omezení nebezpečných látek) je evropská směrnice, která má za cíl omezit používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

ROHS & REACH certification | Goudsmit Magnetics

Hygienické provedení – EHEDG

Společnost Goudsmit Magnetic Systems je členem Evropského uskupení pro hygienické strojírenství a projektování – EHEDG.

EHEDG je sdružením výrobců zařízení, organizací potravinářského průmyslu, výzkumných institucí a orgánů veřejného zdraví a bylo založeno v roce 1989 s nejdůležitějším cílem propagace hygieny v průběhu zpracování a balení potravin a chemikálií.

 

Zlepšení

Dodržování kritérií, standardů a směrnic, které sdružení zavedlo, vede ke zlepšování hygienického strojírenství. Zkušební metody, které byly vyvinuty, určují, zda je zařízení skutečně správně navrženo.

 

V zájmu zlepšování hygienického strojírenství zavedlo sdružení EHEDG řadu kritérií a vytvořilo standardy a směrnice, které musí být dodržovány. Sdružení EHEDG aktivně podporuje evropskou legislativu, která vyžaduje, aby manipulace, příprava, zpracování a balení potravin bylo prováděno hygienicky za pomoci hygienických strojů a v hygienických prostorách.

 

Společnost Goudsmit při navrhování konstrukce výrobků pro potraviny a chemikálie vychází ze standardů EHEDG a je zcela prvním dodavatelem magnetů, který se stal členem sdružení EHEDG.

 

Hlavní oblasti zájmu EHEDG jsou:

 • prevence růstu znečištění (škodlivých mikroorganismů)
 • čistitelnost a dezinfekce
 • použití materiálů
 • povrchová úprava a geometrie
 • testování návrhů z hlediska čištění, sterilizace a mikrobiologické nepropustnosti

Certifikát EHEDG mohou získat pouze společnosti, které splňují stanovené standardy.

 

Směrnice a normy pro hygienické projektování

Za prvé musí všechny stroje splňovat požadavky směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Následně existují další normy, které musí být splněny z hlediska hygienického projektování, z nichž následující dvě jsou nejdůležitější:

 1. NEN-EN-ISO 14159: Hygienické požadavky na konstrukci strojních zařízení
 2. NEN-EN 1672-2 Strojní zařízení na zpracování potravin – Základní koncepce – Část 2: Hygienické požadavky

 

Požadavky na zpracování

Kromě standardů pro výrobu/zpracování výrobků existují také specifické normy související s výrobou, určené pro výrobce potravinářských výrobků, například:

 1. ISO 22000 (Systémy řízení bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci)
 2. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
 3. GMP (Správná výrobní praxe)

 

Magnetické filtry / separátory mohou hrát důležitou úlohu v prevenci znečištění (škodlivé mikroorganismy).

EHEDG member logo | Goudsmit Magnetics