Oświadczenie firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V. dotyczące prywatności

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością — Goudsmit Magnetics Groep B.V. — z siedzibą znajdującą się pod adresem 5582 HA, Waalre, Petunialaan 19, właściciela witryny internetowej: www.goudsmitmagnets.com

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. jest przekonana, iż ochrona prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową ma wielkie znaczenie dla prowadzenia działalności biznesowej i dostarczania usług.

 

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. przywiązuje wielką wagę do zapewniania, by dane osobowe przekazywane przez użytkownika witryny internetowej były wykorzystywane, przetwarzane, zarządzane i zabezpieczane właściwie, dokładnie i w sposób poufny. Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. w każdym zakresie spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (Wbp).

 

Przekazując za pośrednictwem witryny internetowej firmie Goudsmit Magnetics Groep B.V. dane osobowe użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności.


Przetwarzanie danych osobowych
W ramach świadczonych usług, kiedy odwiedzający witrynę internetową przesyła zapytanie o udzielenie informacji, zamawia produkty lub usługi, zapisuje się do otrzymywania biuletynu, zadaje pytanie, umieszcza komentarz lub sugestię, bądź w jakikolwiek inny sposób nawiązuje kontakt z firmą Goudsmit Magnetics Groep B.V., firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. wchodzi w posiadanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu (komórkowego).

 

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. może także pozyskać określone dane osobowe poprzez stosowane pliki cookie.

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. przetwarza pozyskane dane osobowe w celu, dla którego zostały one pozyskane, to jest: aby przygotować i/lub wykonać umowę, przetworzyć zapytanie o udzielnie informacji na temat usług i/lub produktów, przetworzyć zamówienie, przesłać katalog lub ofertę, utworzyć spersonalizowane konto lub odpowiedzieć na pytanie, komentarz lub sugestię.

 

Ponadto firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. wykorzystuje dane osobowe do ulepszania swoich usług oraz regularnego informowania o swoich działaniach, (nowych) produktach i usługach. Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. podejmuje starania w celu dostosowania się do preferencji klientów.

 

Anulowanie subskrypcji
Jeżeli klient nie chce otrzymywać (w ogóle ani nadal) ofert lub informacji od firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V., może poinformować o tym fakcie firmę listownie na adres Goudsmit Magnetics Groep B.V., PO Box 18, 5580 AA Waalre, Holandia lub pocztą elektroniczną na adres info@goudsmitmagnets.com.

 

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. przekazuje pozyskane dane osobowe wyłącznie dwóm partnerom, celem umożliwienia im świadczenia usług własnych na naszą rzecz. Jeden z partnerów współpracuje z nami w zakresie przesyłania poczty elektronicznej do klientów, a drugi przeprowadza weryfikację kredytową (w przypadku zamówień powyżej określonej wartości).

 

Strony te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych dla własnych celów. W odniesieniu do danych osobowych, które firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. może pozyskać poprzez wykorzystywanie narzędzia Google (Universal) Analytics, firma Google przetwarza te dane i może je także wykorzystać dla własnych celów; niemniej jednak firma Google zobowiązała się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

 


Prawa użytkownika
Każdy, kto nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych lub pragnie przejrzeć, ochronić, dodać lub poprawić dane, może skontaktować się z firmą Goudsmit Magnetics Groep B.V. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie. Ze wspomnianych praw do cofnięcia zgody, przeglądania, ochrony, dodawania, poprawiania lub usuwania można korzystać online (kontaktując się z nami pod adresem info@goudsmitmagnets.com) lub fizycznie w siedzibie Goudsmit Magnetics Groep B.V.; wszelkie żądania w tym zakresie będą przetwarzane przez firmę Goudsmit Magnetics Groep B.V. niezwłocznie.

 

 

Okres przechowywania
Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika, nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów opisanych powyżej, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek ich przechowywania przez określony czas.

 

 

Bezpieczeństwo
Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zgubieniem lub jakąkolwiek formą nieautoryzowanego lub bezprawnego przetwarzania. Dane osobowe chronione są firewallem między siecią zewnętrzną i witryną internetową firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V. oraz firewallem na serwerze firmowym.

 

 

Odpowiedzialność
Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z wykorzystywaniem, przetwarzaniem, zarządzeniem lub zabezpieczaniem danych osobowych, obejmujące naruszenie, niepoprawne przetwarzanie, utratę lub ujawnienie danych.

 

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania jeżeli firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. wejdzie w stosunek umowny z osobą fizyczną, inną niż osoba na rzecz której wykonywana jest działalność („Klient”).

 

 

Odnośniki do innych witryn internetowych
Na witrynie internetowej firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V. dostępnych jest wiele odnośników do innych witryn internetowych. Mimo, iż witryny te zostały odpowiednio wyselekcjonowane, firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki właściciele tych witryn postępują z danymi osobowymi. Dlatego bezwzględnie zalecamy zapoznanie się również z oświadczeniami dotyczącymi prywatności zamieszczonymi na tych witrynach internetowych. Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, nawet częściowe, wynikłe z przetwarzania, zarządzania i/lub ochrony danych w związku z tymi witrynami internetowymi.

 

 

Zmiany
Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt i/lub wprowadzania zmian w niniejszej polityce dotyczącej prywatności. Każda korekta i/lub zmiana zostanie opublikowana przez firmę Goudsmit Magnetics Groep B.V. na jej witrynie internetowej. Dlatego należy regularnie sprawdzać Oświadczenie dotyczące prywatności firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Pytania
W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy odnośnie do polityki prywatności firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V. prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej info@goudsmitmagnets.com lub listownie na adres Goudsmit Magnetics Groep B.V., PO Box 18 5580 AA Waalre.

Bieżące oświadczenie dotyczące prywatności zostało zaktualizowane 19 października 2016 r.

 

Pliki cookie

Wszystko, co chcesz wiedzieć o naszych plikach cookie