Směrnice ATEX

Magnetické systémy jsou často umístěny v prostorech, ve kterých hrozí nebezpečí výbuchu prachu. To znamená, že samotný magnetický systém samozřejmě nesmí být zdrojem vznícení.

Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality (Oznámení o zajištění kvality výroby podle směrnice ATEX).

Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem této certifikace.

Magnety a ATEX

Magnety pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

Směrnice ATEX (ATEX: ATmospheres EXplosibles) je evropský předpis, jehož cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany pracovníků a prostředí tam, kde se vyskytuje nebo může vyskytovat nebezpečí výbuchu.

 

Směrnice ATEX 2014/34/EU je určena výrobcům zařízení a popisuje požadavky na navrhování, výrobu a uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice poskytuje pokyny i normy, které zajišťují, aby zařízení nemohlo být zdrojem vznícení a mohlo být bezpečně používáno ve výbušném prostředí.

 

Směrnice 1999/92/ES je určena uživatelům a slouží k ochraně zaměstnanců před riziky, kterým jsou vystaveni ve výbušných podmínkách na pracovišti. Směrnice vyžaduje, aby zaměstnavatelé vyhodnotili a kontrolovali možná rizika, přijali vhodná bezpečnostní opatření a náležitě pracovníky poučili.

 

V rámci ATEX se rozlišuje plynné a prašné prostředí. Mnoho aplikací magnetické separace probíhá v prašném prostředí.

 

Prostory s nebezpečím výbuchu jsou dále rozděleny do několika kategorií zón v závislosti na frekvenci potenciálně výbušných podmínek. Zařízení vhodná k použití v zónách ATEX jsou rozdělena do tří kategorií: 1, 2 a 3. Tyto kategorie odpovídají úrovním ochrany: velmi vysoká, vysoká a normální.

Tabulka Ex-zóny EN | Goudsmit Magnetics

Prevence výbuchů prachu

Preventivní opatření proti výbuchům prachu

Magnety a detektory kovů lze používat tak, aby pomáhaly předcházet vzniku mechanického jiskření a následným výbuchům prachu. Přečtěte si prosím článek „Prevence výbuchů prachu v potravinářském průmyslu“, kapitola 4. Zpracování pevných látek/obrábění a broušení (článek HSE – Health and Safety Executive of British Government).

 

Existuje několik opatření, která musí být přijata za účelem snížení možnosti výbuchů prachu:

  • prevence mechanického jiskření a statické elektřiny
  • snímání teploty a sledování otáček strojů
  • dosahování nízkých koncentrací prachu
  • prevence oblaků a vrstev prachu
  • inertnost díky práškovým přísadám
  • inertnost díky plynným přísadám
  • použití instalace automatických sprinklerů
  • prevence doutnání a spontánního vznícení

Mechanickému jiskření při zpracování surovin lze zabránit použitím sít, magnetů a detektorů kovů. To pomůže při sledování materiálů a odstraňování nežádoucích částic.